Adatkezelési Tájékoztató Hírlevél szolgáltatáshoz

Jelen adatkezelési tájékoztató – a regisztrálók hozzájárulásán alapuló hírlevél kiküldéshez kapcsolódó személyes adatok 2018. május 25-ét követő tárolására és kezelésére vonatkozik. A teljes adatkezelési tájékozatót megtekintheti az Adatvédelmi Tájékoztató oldalon.

A Béres Gyógyszergyár Zrt. az Ön személyes adatainak kezelését az alábbiak szerint végzi:

1. Az adatkezelő megnevezése

  • Adatkezelő: Béres Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság
  • Székhely: 1037 Budapest, Mikoviny utca 2-4.
  • Képviseli: Major Ferenc vezérigazgató
  • Honlap: www.beres.hu
  • Elérhetősége: [email protected]

(a továbbiakban: az „Adatkezelő”)

A regisztráció során az érintett(ek) által megadott adatok valódiságáért, helyességéért és pontosságáért az Adatkezelő nem felel.

2. Az adatkezelés célja

Az Ön tájékoztatása az aktuális információkról, termékeinkről, akcióinkról, a minket érintő hírekről, valamint ismeretterjesztő cikkek, anyagok küldése.

3. Az adatkezelés jogalapja

Hírlevelet Önnek kizárólag az Ön előzetes hozzájárulásával (hírlevél regisztráció) küldünk. Az adatkezelés jogalapja tehát az Ön hozzájárulása, melyet a feliratkozással ad meg. [GDPR 6. cikk (1) bek. a.)]

4. A kezelt adatok köre

Regisztráció során Önnek kizárólag a nevét és az email címét kell megadnia.

5. Az adatkezelés időtartama

Hírleveleinket kizárólag addig küldjük az Ön részére, ameddig Ön a hozzájárulását – az Adatkezelőnek megküldött nyilatkozatával – vissza nem vonja. Leiratkozni a Hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva vagy az [email protected] email címre küldött leiratkozást kérő e-mail, valamint a fenti címre küldött postai levél útján tud. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Természetesen ha meggondolná magát, bármikor újból feliratkozhat.

6. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

A hírlevelek küldését a Mailchimp mint adatfeldolgozó végzi (The Rocket Science Group, LLC; 675 Ponce de Leon Ave NESuite 5000, Atlanta, GA 30308 USA; Az adattovábbítás megfelelőségét az Általános Adatvédelmi Kikötések alkalmazása garantálja. https://mailchimp.com/help/mailchimp-european-data-transfers/)
A honlap karbantartását a Laboratory Ideas Kommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.) végzi;
A honlap tárhelyét a Websupport Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.) biztosítja.

7. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását az 5. pontban jelzett módon. Felvilágosítást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti adatainak helyesbítését vagy törlését, korlátozhatja azok kezelését, valamint kérheti kezelt személyes adatai átadását. Amennyiben úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet (GDPR [általános adatvédelmi rendelet] – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS [EU] 2016/679 RENDELETE [2016. április 27.] a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről) előírásaival, panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), illetve bírósághoz is fordulhat. Jogairól részletes tájékoztatást a www.beres.hu oldalon található adatkezelési tájékozatóban, illetve az [email protected] e-mailcímre, vagy a 1037 Budapest, Mikoviny utca 2-4. címre küldött tájékoztatást kérő levele útján kaphat.

Budapest, 2020. november 13.