Adatkezelési tájékoztató álláshirdetésre jelentkezéshez

Jelen adatkezelési tájékoztató az álláshirdetésre jelentkező pályázók személyes adatainak – 2018. május 25-ét követő – tárolására és kezelésére vonatkozik. A teljes adatkezelési tájékoztatót megtekintheti a www.beres.hu oldalon.

A Béres Gyógyszergyár Zrt. az Ön személyes adatainak kezelését az alábbi alapelvek betartása mellett végzi:

1. Az adatkezelő megnevezése

 • Adatkezelő: Béres Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • székhely: 1037 Budapest, Mikoviny utca 2-4.
 • képviseli: Major Ferenc vezérigazgató
 • cégjegyzékszám: 01-10-046421; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága;
 • adószám: 12517390-2-41;
 • adatkezelési nyilvántartási számok: NAIH-58968; NAIH-58969; NAIH–70360; NAIH-70361; NAIH-71973; NAIH-71974; NAIH-71975; NAIH-71976; NAIH-71977; NAIH-71978; NAIH-75770; NAIH-85472; NAIH-87363; NAIH-90908; NAIH-90909
 • honlap: www.beres.hu
 • e-mailcím: [email protected]
 • (a továbbiakban: az „Adatkezelő”)

2. Az adatkezelés célja

Kapcsolattartás az állásokra jelentkezőkkel és a megfelelő jelentkezők kiválasztása.

A felvételi eljárás során a beérkezett pályázatok feldolgozásához, a feltételeknek való megfelelés ellenőrzéséhez, az elbíráláshoz és az eredményekről való kiértesítéshez szükséges információk megismerése és ezen okokból való felhasználása.

3. Az adatkezelés jogalapja

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatainak kezelését, az Ön kifejezett hozzájárulásával végezzük.

4. A kezelt adatok köre

A felvételi eljárás teljes körű lefolytatásához szükségünk van az Önnel való kapcsolattartáshoz szükséges adatokra (név, email cím, telefonszám) valamint az önéletrajzára és az ehhez kapcsolódó – Ön által fontosnak tartott, hozzánk eljuttatott – csatolt dokumentumokra.

5. Az adatkezelés időtartama

A kiválasztással és a pozíció betöltésével az adatkezelés célja megszűnik.

A konkrét álláshirdetésre jelentkezők önéletrajzait és a jelentkezéssel kapcsolatban megküldött személyes adatokat és dokumentumokat az állást betöltő személy kiválasztása után az alábbiak szerint kezeljük:

 • a sikeres pályázó adatait áttesszük a munkavállalók adatai közé és töröljük a jelentkezők adatbázisából. Ettől kezdve az Adatkezelő – munkáltatói minőségében- az Ön személyes adatait jogszabályi kötelezettségei (adózási, társadalombiztosítási) teljesítése céljából a vonatkozó jogszabályok által kötelezően előírt időtartamban őrzi.
 • a sikertelen pályázót e-mailben vagy papíralapon megkérdezzük, hogy kívánja-e, hogy az adatbázisunkban további egy évig tároljuk a jelentkezését és álláslehetőség esetén megkeressük. Amennyiben 30 napon belül nemleges válasz érkezik, vagy nem érkezik válasz, a jelentkezést és a pályázó adatait 14 munkanapon belül töröljük a rendszerből.

Az általános nem konkrét álláshirdetésre vonatkozó postai úton, vagy e-mailben eljuttatott jelentkezést az adatbázisunkban egy évig tároljuk. Egy év elteltével a megadott pályázati dokumentumok (önéletrajz és egyéb személyes adatok, esetleges feljegyzések) automatikusan törlésre kerülnek. Ettől függetlenül Ön bármikor kérheti személyes adatai törlését az [email protected] vagy az [email protected] küldött e-mailben. Ebben az esetben az Adatkezelő 14 munkanapon belül végérvényesen törli a korábban e célból megadott valamennyi adatát.

6. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

Az álláshirdetési folyamat során az Adatkezelő külső adatfeldolgozó partnerrel nem áll kapcsolatban, az adatok feldolgozását/kezelését saját hatáskörben végzi.

7. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

A felvételi eljárás időszakában az Ön személyes adatait az Adatkezelő munkatársai (kizárólag a felvételi eljárásban résztvevő személyek), feladatuk ellátásához szükséges ideig és mértékben ismerhetik meg.

8. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az Ön személyes adatait mindig bizalmasan, korlátozott hozzáféréssel és titkosítással kezeljük. Adattovábbítás harmadik félnek ill. külföldre nem történik.

9. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását a teljes Adatkezelési Tájékoztatónk 5. pontjában jelzett módon, felvilágosítást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti adatainak helyesbítését vagy törlését, korlátozhatja azok kezelését, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen, valamint kérheti azok átadását. Amennyiben úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet(1) előírásaival panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. (NAIH) Jogairól részletes tájékoztatást a www.beres.hu oldalon található adatkezelési tájékoztatóban, illetve az [email protected] vagy az [email protected] e-mailcímre, vagy a 1037 Budapest, Mikoviny utca 2-4. címre küldött tájékoztatást kérő levele útján kaphat.

Budapest, 2018. május 18.

(1) GDPR (általános adatvédelmi rendelet) – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről